Skip to content

เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย

ขับเคลื่อนชุมชนผ่านอัตลักษณ์ไทยและงานวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

จากความร่วมแรงร่วมใจของทีมนักวิจัยและชุมชน ที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัย จนสามารถนำอัตลักษณ์ความเป็นไทย มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ จนก่อเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

Highlight of the day

กระบวนการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

พัฒนาคน
พัฒนาเครื่องมือ
พัฒนานวัตกรรม

ข่าวสารและผลงานวิจัยล่าสุด

ขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัย พร้อมกับพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  2. รางวัลผลงานวิจัย
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์
  4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.go.th หรือคลิกที่รูปภาพ

โครงการ Knowledge Sharing งานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง

✨ (21 ก.ย. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล และอาจารย์ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ได้เข้าร่วมเสวนา โครงการ Knowledge Sharing งานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง: การได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ซึ่งจัดโดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้มีขีดความสามารถในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

นวัตกรรมพลาสมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่

✨ SWU Innovation & Research Ep.16 “นวัตกรรมพลาสมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่” ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 ระดับดี สาขาสังคม โดย อาจารย์ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ร่วมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยไปกับเรา

ติดต่อฝ่ายนวัตกรรมและงานวิจัย