Skip to content

ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ที่คว้า 2 รางวัลใหญ่ โครงการ The Next Leather Goods Designers Competition 2023 นำทีมโดย ORI – GINAL ผลงานของ นางสาวญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ และนางสาวภิรญา จิตต์มั่น

Winner The Next Leather Goods Designers Competition 2023 ในงานแสดงสินค้าระดับเอเซียแปซิฟิก APLF ASEAN 2023 : Bangkok @aplf_events ผลงานของทีม ORI – GINAL โดย นางสาวญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ และนางสาวภิรญา จิตต์มั่น @twycomz… Read More »ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ที่คว้า 2 รางวัลใหญ่ โครงการ The Next Leather Goods Designers Competition 2023 นำทีมโดย ORI – GINAL ผลงานของ นางสาวญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ และนางสาวภิรญา จิตต์มั่น

แบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ – โครงการ TalentThai & Designer Room”

เชิญสัมผัสแบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สรรสร้างแบรนด์นี้จากการเรียนรู้ บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องจากหลักสูตรและวิทยาลัย ซึ่งมุ่งให้นิสิตมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งณัฏฐ์ปวินท์ ได้นำความรู้และทักษะทั้งหมดมาใช้ในการสร้างแบรนด์ “Le Gramous” ในขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงานของโครงการ TalentThai… Read More »แบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ – โครงการ TalentThai & Designer Room”

โครงการ : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการประชุม : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาร่วมเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ… Read More »โครงการ : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบในด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล… Read More »JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brands in Digital Era

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brand in Digital Era โดย คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี… Read More »วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brands in Digital Era

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Hi-FI (Higher Education For lndustry) ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Hi-FI (Higher Education For Industry) ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลา 2 ปี… Read More »วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Hi-FI (Higher Education For lndustry) ปีการศึกษา 2566

งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี

บรรยากาศ งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับคณาจารย์ และพนักงานบุคคลากรภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี… Read More »งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี