Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นางสาวบวรลักษณ์ กีรติธนารุจน์62169010007
2นายปริญญา วิชยกมลกุล62169010037
3นางสาวณิชกานต์ แสงมหาชัย63169010081

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นางสาวกัญญาภัค ขำสกุล62169010019
2นางสาววรรณิดา เสถียรโสภณ62169010032

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นางสาวรุจิรา ชัยเจริญชนะ62169010017
2นายธนวุฒิ จำปาเรือง62169010080

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ศึกษาขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และกรอกข้อมูลใบขอเพิ่มคู่ค้า พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามกำหนดดังแนบท้ายเอกสารประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี