Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นางสาวพันธิตรา สุนทรโชติ62169010011
2นายอนาวิล ชาวไร่เงิน62169010041
3นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์63169010094

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นายฐานัสก์พล ก่อกิจโรจน์62169010045

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ศึกษาขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และกรอกข้อมูลใบขอเพิ่มคู่ค้า พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามกำหนดดังแนบท้ายเอกสารประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น