Skip to content

Study and gain real work experience,
collaborate with professional entrepreneurs at CCI.

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร …

ข่าวสาร, News & Events

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ …

ข่าวสาร, News & Events, Scholarship

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 11 …

ข่าวสาร, News & Events

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา …

ข่าวสาร, News & Events, Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน โดยสามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ข่าวสาร, News & Events, Scholarship