Skip to content

Scholarship

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาโทให้แสดงศักยภาพด้านการสอนและการโค้ชชิ่งนิสิตระดับปริญญาตรี รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) เงินทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง งานประดิษฐ์ที่มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัย หรือเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ โดยทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2564 กำหนดการรับสมัคร30 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนวิจัย… Read More »ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง งานประดิษฐ์ที่มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัย หรือเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ โดยทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ กำหนดการรับสมัคร30 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564… Read More »ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ช่างฝีมือไทย พร้อมเป็นเสมือนสื่อกลางที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการอบรม… Read More »โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน โดยสามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านนวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาการรับสมัคร1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25642. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2 เมษายน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์