Skip to content

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ >>… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุนดังต่อไปนี้ – เอกสารประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนเข้าชม Grand Master Exhibition งานนิทรรศการออนไลน์ที่นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master 2021)

 ขอเชิญชวนเข้าชม Grand Master Exhibition งานนิทรรศการออนไลน์ที่นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master 2021)  ภายในนิทรรศการเสมือนจริง แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่- ห้องโถงแสดงภาพรวมของโครงการ- ห้องแสดงผลงานศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นครู ในรูปแบบ Hall of Frame จำนวน 7 ท่าน- ห้องแสดงผลงานของศิลปินสร้างสรรค์ระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเครื่องถมเครื่องใช้ จำนวน… Read More »ขอเชิญชวนเข้าชม Grand Master Exhibition งานนิทรรศการออนไลน์ที่นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master 2021)

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน Hi-FI (Higher Education For Industry) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 รับสมัครกลุ่มบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลา 2 ปี ภายใต้การออกแบบรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของบริษัทจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน… Read More »ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน

ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง งานประดิษฐ์ที่มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัย หรือเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ โดยทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ กำหนดการรับสมัคร30 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564… Read More »ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ”

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคณาจารย์ที่ทำการสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี… Read More »ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ”

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ช่างฝีมือไทย พร้อมเป็นเสมือนสื่อกลางที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการอบรม… Read More »โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่