Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครู และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 ประเภททุน รวมจำนวน 9 ทุน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ได้รับทุนดังกล่าว