Skip to content

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน ดังต่อไปนี้


ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา


ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินงานสัมภาษณ์ทุนการศึกษา กำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด