Skip to content

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย รับผิดชอบการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชุมชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจและภาคเอกชน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับจักรวาลนฤมิตร (CLASS 3D Velaverse Hackathon)”ร่วมกับ บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการสร้างผลงานโมเดล 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1.ประเภทรางวัล

1.1 ประเภทรางวัล Platinum ทุนการศึกษา 25,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล
1.2 ประเภทรางวัล Gold ทุนการศึกษา 15,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล
1.3 ประเภทรางวัล Silver ทุนการศึกษา 5,000.- บาท จำนวน 2 รางวัล

2.คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นนิสิตปัจจุบันของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2) เป็นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับจักรวาลนฤมิตร (CLASS 3D Velaverse Hackathon)” ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
3) นิสิตส่งผลงานทาง google drive ภายในวันและเวลาที่กำหนด

3.ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้ได้รับทุนการศึกษา

ในช่วงปีงบประมาณ 2565

4.หลักฐานการสมัคร

4.1 แบบฟอร์มใบสมัคร (Online) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ หลักฐานรายการที่ 4.2-4.3 รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หลักฐานการรับสมัครทุกรายการ upload พร้อมใบสมัคร online

5.ระยะเวลาการรับสมัคร

5.1 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
5.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565