Skip to content

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร จำนวน 4 ทุน ดังต่อไปนี้

1.ประเภทรางวัล Platinum ทุนการศึกษา 25,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล

1.1 นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา รหัสประจำตัวนิสิต 62169010002

2.ประเภทรางวัล Gold ทุนการศึกษา 15,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล

2.1 นางสาวณัฐสุษมา พงศ์เขมนันท์ รหัสประจำตัวนิสิต 64169010067

3.ประเภทรางวัล Silver ทุนการศึกษา 5,000.- บาท จำนวน 2 รางวัล

3.1 นายฐิติณัฏฐ์ สุทธิพงศ์ รหัสประจำตัวนิสิต 63169010072

3.2 นางสาวสวิชญา สมนิมิตร รหัสประจำตัวนิสิต 62169010013

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ส่งรายชื่อตัวแทนทีม จำนวน 1 คน เพื่อรับทุนการศึกษา และศึกษาขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และกรอกข้อมูลใบขอเพิ่มคู่ค้า พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามกำหนดดังแนบท้ายเอกสารประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร


เอกสารประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >> Download