CCI : College of Creative Industry
Jewelry Season
Fashion Design

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ที่มีการหลอมรวมศาสตร์และศิลป์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมทางความคิดและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับสากล

เรียนอย่างสร้างสรรค์
เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ  พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ การทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
สู่ตลาดสากล

การสร้างนักธุรกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับอุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในระดับสากล คือหัวใจของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต่อความคิดสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง

เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจ
สร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.


ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน
ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน
ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ”
ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ”
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ