Skip to content

Bachelor of Arts Program in Creative Products

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)
                   ชื่อย่อ ศศ.บ. (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม BACHELOR OF ARTS (CREATIVE PRODUCTS)
                        ชื่อย่อ B.A. (CREATIVE PRODUCTS)

วิดิโอแนะนำหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

ชั้นปีที่ 1 ฝึกทักษะในการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบสื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้
ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ
ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม หรือระบบการสร้างต้นแบบผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการฝึกปฏิบัติการทำโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน และฝึกความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ
ชั้นปีที่ 4 ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด คิด สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร และสังคมอย่างยั่งยืน

สถานที่ทำการศึกษา

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบการศึกษา

สองเทอมต่อปีการศึกษา
ภาคฤดูร้อน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2.นักวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3.นักออกแบบผลิตภัณฑ์


มคอ. 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
มคอ. 3 และ มคอ. 5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ติดตามข่าวสารได้ที่