Skip to content

Master of Science Program in Innovation and Industrial Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Innovation and Industrial Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
                     ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Innovation and Industrial Management)
                      ชื่อย่อ : M.Sc. (Innovation and Industrial Management)


หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทำ HiFi consortium เพื่อดำเนินการกับสถาบันร่วม ในปี 2563 มี 5 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมผลิตนิสิตเข้าเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตลอดระยะเวลา 2 ปี พร้อมพัฒนานวัตกรรมและวิจัยร่วมกับบริษัทปีละ 1 เรื่อง/นิสิต 1 คน


วิชาเอกของหลักสูตร

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1 บริษัทเอกชนที่ร่วมในโครงการร่วมสอนร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2 นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
3 นักบริหารจัดการนวัตกรรม
4 นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน
5 หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม