ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ช่างฝีมือไทย พร้อมเป็นเสมือนสื่อกลางที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการอบรม… Read More »โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน โดยสามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ทุนผลการเรียนดี ทุนกิจกรรมเด่น ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านนวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาการรับสมัคร1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25642. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2 เมษายน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์