Skip to content


CREATIVE PEOPLE  INNOVATIVE VALUE


คนสร้างสรรค์  นวัตกรรมสร้างคุณค่า

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ที่มีการหลอมรวมศาสตร์และศิลป์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมทางความคิดและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับสากล

CCI เน้นการพัฒนาบุคคลากรที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการ ที่มีทักษะกระบวนการคิดและสามารถสร้างคุณค่าจากงานวิจัย สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทำไมต้องมาที่ CCI

  • ศิลปะ
  • วิทยาศาสตร์
  • การจัดการ

CCI มุ่งสร้างบุคลากรหัวใจนักบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผ่าน 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับโลกในการพัฒนาและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมงานบริหารธุรกิจสร้างสรรค์จริงจากพันธมิตรกว่า 100 องค์กร รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าร่วมทำงานใน International Trade Fair ต่างๆ

สารจากคณบดี

จากยุคแห่งการสร้างผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนมาถึงการสร้างธุรกิจด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ถือเป็นความสำเร็จการต่อยอดธุรกิจในยุคปัจจุบัน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงมิใช่เพียงเพื่อสร้างเครื่องมือ สนับสนุน ทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นหัวใจ ที่มีผลต่อการสร้างฐานวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือกระบวนการคิดที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ผสมผสานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ฉายเอกลักษณ์สู่สากลได้ สมกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

“ Driving beyond the frontiers of knowledge for creative industry ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โอกาส

การเรียนการสอนร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลภายนอก ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลา เปิดโลกการเรียนรู้สู่การต่อยอดธุรกิจของตนเอง พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ การทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ร่วมงานกับเรา

การสร้างนักธุรกิจสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในระดับสากล คือหัวใจของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์
อย่างยั่งยืน