โครงสร้างองค์กร


วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีโครงสร้างองค์กรแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ
1.สำนักงานคณบดี
2.สำนักวิชาการสร้างสรรค์
3.ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย