Skip to content

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เหนือกว่าชั้นแนวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พันธกิจ

1. ผลิตผู้ประกอบการใหม่ที่พัฒนานวัตกรรม
2. สร้างนวัตกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและงานวิจัย