บุคลากร

นางสาวขนิษฐา สินสงวน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสุรธี เกิดสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางสาวพรอุมา อินทนาคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

นายไม้เอก มาลากรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

นายวุฒิเดช นาควิสุทธิ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นายรังสิมันต์ ป้องกัน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป