บุคลากร

สำนักงานคณบดี

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสุรธี เกิดสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางสาวพรอุมา อินทนาคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจือจันทร์ ฤทธิบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารบรรณ

ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

นายกิติศักดิ์ ตั้งใจดี
ตำแหน่ง : นักวิจัย