บุคลากร

สำนักงานคณบดี

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางสาวเจือจันทร์ ฤทธิบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรพรรณ พยอมใหม่
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศตวรรษ มณฑา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

นางอลิสา สารทสมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

นายสุรธี เกิดสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

นายกิติศักดิ์ ตั้งใจดี
ตำแหน่ง : นักวิจัย