มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์เข้ามายังวิทยาลัย สามารถดูได้จากขั้นตอนการฏิบัติต่างๆ ด้านล่างนี้

การปฏิบัติตนของบุคลากรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบุคคลภายนอก

เอกสารสำหรับบุคลากร

ลำดับรหัสชื่อเอกสารWord FilePDF file
1CCI_COVID_F1แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางสำหรับบุคลากรDownload
2CCI_COVID_F2.1แบบฟอร์มขออนุญาตจัดการเรียนการสอน “นอก” พื้นที่มหาวิทยาลัยฯDownload
3CCI_COVID_F2.2แบบฟอร์มขออนุญาตจัดการเรียนการสอน “ใน” พื้นที่มหาวิทยาลัยฯDownload
4CCI_COVID_F4แบบขออนุญาตเข้าพื้นที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์DownloadDownload
5CCI_COVID_F4.1แบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง (Time line)DownloadDownload
6CCI_COVID_F4.2แบบคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์DownloadDownload

การปฏิบัติตนของนิสิต

เพื่อให้นิสิตทราบถึงการปฏิบัติตนและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบสำหรับนิสิต

ลำดับรหัสชื่อเอกสารPDF file
1CCI_COVID_F3แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในการเดินทางสำหรับนิสิตDownload