วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์เข้ามายังวิทยาลัย สามารถดูได้จากขั้นตอนการฏิบัติต่างๆ ด้านล่างนี้

การปฏิบัติตนของบุคลากรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบุคคลภายนอก

วิธีการขอเข้าปฏิบัติงานนอกตารางการทำงานของบุคลากร

การขอเข้าใช้พื้นที่สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก

เอกสารสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางสำหรับบุคลากร (CCI_COVID_F1) << คลิกที่นี่ >>

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดการเรียนการสอน “นอก” พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (CCI_COVID_F2.1) << คลิกที่นี่ >>

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดการเรียนการสอน “ใน” พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (CCI_COVID_F2.2) << คลิกที่นี่ >>

การปฏิบัติตนของนิสิต

เพื่อให้นิสิตทราบถึงการปฏิบัติตนและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในการเดินทางสำหรับนิสิต (CCI_COVID_F3) << คลิกที่นี่ >>