ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรมาศ กีรติสิน

Email
amonmat@g.swu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
Gemology, Mineralogy, Crystallography

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
Ph.D. Geophysique (Mineralogy and Crystallography) University Paris 6, Institute de Physique du Globe, Paris, France
ระดับปริญญาโท
ประกาศนียบัตรขั้นสูง D.E.A (Environment and Archaeology) University Paris 6, Paris, France
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

G. Calas, L. Galoisy. and A. Kiratisin (2005) Origin of the green color of variscite. AMERICAN MINERALOGIST, 90, 984-990.
E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder, F.Mauri, A.Ramos, A.Rogalev, and J.Goulon., “Structural electronic relaxations around substitutional Cr3+ and Fe3+ ions in corundum”, Phys. Rev. B, 67(9), 094108, 2003.
E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder, F.Mauri, A.Ramos, J.Goulon, and A.Rogalev, “X-ray linear dichroism applied to the determination of relaxations around transition metal impurities in alpha-Al2O3.”, Physica Scripta, 2003.
E Gaudry, A. Kiratisin, P. Sainctavit, C. Brouder, F. Mauri, A. Ramos, A. Rogalev and J. Goulon (2003) Structural and electronic relaxations around substitutional Cr3+ and Fe3+ ions in corundum. PHYSICAL REVIEW B, 67, 094108