Skip to content

เรียนและประสบการณ์ทำงาน
เริ่มพร้อมกันได้ ที่ CCI

Powerful, self-serve team engagement tools and analytics. Supercharge your managers & keep employees engaged from anywhere.

View All ข่าวและกิจกรรม ทุนการศึกษา ผลงานนิสิตปัจจุบัน งานบริการการศึกษา กิจการนิสิต ทำเนียบนิสิต ผลงานวิชาการ

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf …

กิจกรรม, ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการประชุม : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร …

กิจกรรม, ข่าวสาร

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. …

ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brand in Digital Era โดย …

กิจกรรม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Hi-FI (Higher Education For Industry) ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน …

กิจกรรม, ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต …

ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 4 ประเภททุน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนดังกล่าว

กิจกรรม, ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร

บรรยากาศ งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับคณาจารย์ และพนักงานบุคคลากรภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

กิจกรรม, ข่าวสาร
1236
Next