คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รองคณบดี
อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

รองคณบดี
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
ฝ่ายกิจการพิเศษ

รองคณบดี
อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
ฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ฝ่ายกิจการนิสิต

รักษาการผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
สำนักวิชาการสร้างสรรค์

ผู้อำนวยการ
นางสาวธันยาภัทร์ ธัญอมรเวโรจน์
ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

รักษาการผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน
สำนักงานคณบดี