คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดีฝ่ายแผน

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

สำนักวิชาการสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
รักษาการผู้อำนวยการ

ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย

นางสาวธันยาภัทร์ ธัญอมรเวโรจน์
ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย