คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Email : kageeporn@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และ ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย
Email : porngarm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Email: ravitep@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย
และ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์
Email : koraklod@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Email : nuddawadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Email : amonmat@g.swu.ac.th