คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Email : kageeporn@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
Email : porngarm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
Email: ravitep@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย
Email : koraklod@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
Email : nuddawadee@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการสร้างสรรค์
Email : koraklod@g.swu.ac.th

นางสาวธันยาภัทร์ ธัญอมรเวโรจน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย
Email : thanyapatt@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานคณบดี
Email : amonmat@g.swu.ac.th