Skip to content
สำนักวิชาการสร้างสรรค์

บริหารจัดการ

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

  • ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ที่คว้า 2 รางวัลใหญ่ โครงการ The Next Leather Goods Designers Competition 2023 นำทีมโดย ORI – GINAL ผลงานของ นางสาวญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ และนางสาวภิรญา จิตต์มั่น

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

  • แบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ – โครงการ TalentThai & Designer Room”

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

  • โครงการ : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

  • JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brands in Digital Era

  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Hi-FI (Higher Education For lndustry) ปีการศึกษา 2566