Skip to content
สำนักวิชาการสร้างสรรค์

บริหารจัดการ

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครู และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี

  • ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open house ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  • ทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย

  • ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

  • ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

  • ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

  • ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตต่างชาติ ประพฤติดี

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง