Skip to content

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ทุน ได้แก่

  1. ทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการ
  2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  3. ทุนสนับสนุนงานนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยระดับกลาง
  5. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ

Download เอกสารบันทึกข้อความขอรับทุนวิจัย (แบบ CCI-01) และข้อเสนอโครงการ (แบบ CCI-03)

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/CCI-01-บ-ขอเสนอรับทุนวิจัย67.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/CCI-03-รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf

Download เอกสารรายละเอียดงบประมาณการวิจัย กรณี มี/ไม่มี ค่าตอบแทนผู้รับทุนวิจัย (แบบ CCI-02)

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/CCI-021-งบประมาณรายจ่าย-มีค่าตอบแทน.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/CCI-022-งบประมาณรายจ่าย-ไม่มีค่าตอบแทน.pdf

Download เอกสารรายละเอียดโครงการเรื่องจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) จากงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/2-5-66-ประกาศจัดตั้ง-CCI-Research-unit-1.pdf