Skip to content

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่

  1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  2. ทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการของบุคลากร
  3. ทุนสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน
  4. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  5. ทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการของบุคลากร/นิสิต

โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ปรกาศ-ทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการ.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการของบุคลากรและนิสิต.pdf

Download เอกสารบันทึกข้อความขอรับทุนวิจัย (แบบ CCI-01) และข้อเสนอโครงการ (แบบ CCI-03)

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/CCI-01-บ-ขอเสนอรับทุนวิจัย66.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/CCI-03-รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf

Download เอกสารรายละเอียดงบประมาณการวิจัย กรณี มี/ไม่มี ค่าตอบแทนผู้รับทุนวิจัย (แบบ CCI-02)

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/CCI-021-งบประมาณรายจ่าย-มีค่าตอบแทน.pdf

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/CCI-022-งบประมาณรายจ่าย-ไม่มีค่าตอบแทน.pdf

Download เอกสารรายละเอียดโครงการเรื่องจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) จากงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/2-5-66-ประกาศจัดตั้ง-CCI-Research-unit-1.pdf