Skip to content

โครงการ : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการประชุม : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาร่วมเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางแนวโน้มการจัดการหลักสูตร เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ ได้มีคณะผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านของการปรับปรุง และการจัดการหลักสูตร Sandbox กันอย่างหลากหลาย ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ