Skip to content

เรียนพร้อมมีประสบการณ์ทำงานจริง
ร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพได้ที่ CCI

Winner The Next Leather Goods Designers Competition 2023 ในงานแสดงสินค้าระดับเอเซียแปซิฟิก APLF ASEAN 2023 : Bangkok @aplf_events ผลงานของทีม ORI – GINAL โดย …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม, ชีวิตในรั้วมหาลัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการประชุม : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. …

ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brand in Digital Era โดย …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศ งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับคณาจารย์ และพนักงานบุคคลากรภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม, ทุนการศึกษา

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม, ทุนการศึกษา

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม, ทุนการศึกษา
123
Next